Vzhledek tomu, že máme doma čerstvé miminko, odesílám objednávky 2-krát týdně (úterý a čtvrtek).  Pokud potřebujete zaslat váš balíček urgentně, prosím, dejte mi to do poznámky k objednávce a já to zařídím.

Vážení zákazníci,
velice si vážíme vašeho zájmu o nákup v našem obchodu a věříme, že budete s našimi službami plně spokojeni. Na následujících řádcích se dozvíte podrobnosti o našich Obchodních podmínkách. Pro lepší přehlednost jsme zelenou barvou zvýraznili části podmínek, které vás mohou zajímat nejvíce.


1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky firmy

Šárka Hyková
Mikoláše Alše 754
Semily 513 01

IČO: 05697972
DIČ: CZ8455313460,

zapsané jako fyzická osoba v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě Semily (dále jako "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jenž je provozován na internetové adrese www.ekodecko.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami pro dodání zboží. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Kontaktní údaje prodávajícího jsou: adresa elektronické pošty sarka@ekodecko.cz, telefon 777 908 225.

2. Uživatelský účet

2.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může zboží objednat i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Objednávka zboží, uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska. Pro ostatní země, které jsou uvedeny v objednávkovém formuláři, je nabízena pouze individuální doprava, jejíž cena musí být nejdříve vypočítána prodávajícím. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud s nabízenou cenou nebo způsobem individuální dopravy nesouhlasí.

3.4. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

3.5. K uzavření dohody mezi stranami dojde projevem vůle kupujícího, který má zájem vybrané zboží zakoupit. Toto může být učiněno pouze objednávkou z e-shopu. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Nabídkové ceny za zboží jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně platební kartou
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Google Pay
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Apple Pay
 • bezhotovostně prostřednictvím kryptoměnou bitcoin
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2601185687/2010, vedený u společnosti Fio Banka (dále jen „účet prodávajícího“)
 • bezhotovostně prostřednictvím účtu GoPay
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek

4.3. Cena dopravy je odvislá od zvoleného dopravce, destinace a váhy zásilky.

4.4. Ceny dopravy a platby v rámci České republiky a Slovenska jsou uvedeny na samostatné stránce Doprava a platba. Cena dopravy a platby je taktéž uvedena v kroku objednávkového procesu, který se věnuje volbě přepravce resp. způsobu platby a zároveň je uvedena na souhrnném notifikačním e-mailu, který je kupujícímu odeslán po uskutečnění objednávky. V případě individuální dopravy se cena určuje dle čl. 3.3. obchodních podmínek.

4.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

4.6. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li s prodávajícím ujednáno jinak.

4.7. Při platbě převodem prodávající po objednání zboží potvrdí e-mailem jeho dostupnost, celkovou částku k převodu spolu s variabilním symbolem a to obvykle nejpozději následující pracovní den. 

4.8. V případě platby převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.9. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu ve formě slevových kupónů nelze vzájemně kombinovat. Prodejce si vyhrazuje právo bez udání důvodu upravovat či rušit slevové kupony či věrnostní slevy.

4.11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží (při platbě předem) nebo ihned po odeslání zboží (při platbě dobírkou). Kupující obdrží fakturu e-mailem. Pro registrované zákazníky je faktura také k dispozici po přihlášení na stránce Uživatelského účtu.

5. Odeslání zboží a dodací podmínky

5.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.2. Zboží je dodáváno balíkem, případně obálkou, a to přepravcem dle volby kupujícího. Balné je zahrnuto v ceně přepravy.

5.3. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce službou
 • osobním odběrem na základě předchozí domluvy
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil

5.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.    

5.5. Pokud je objednané zboží skladem, pak je odesláno v co nejkratší době zpravidla do 1-3 pracovních dnů od přijetí objednávky s volbou okamžité bezhotovostní platby nebo platby na dobírku. U objednávek s volbou platby bankovním převodem, zboží odesíláme zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí platby. O odeslání zboží je zákazník informován prostřednictvím e-mailu. 

5.6. Pokud není objednané zboží skladem, bude kupující co nejdříve informován o termínu doručení a zboží bude odesláno podle sjednaného termínu,

5.7. Pokud není možné objednané zboží dodat (již se nevyrábí), bude kupující neprodleně informován a bude s ním konzultována možnost dalšího postupu, případně má poté kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

5.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.10. Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoliv nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit prodávajícímu.

5.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Zrušení objednávky

6.1. Kupující může bez udání důvodu zrušit svou objednávku před její expedicí, a to telefonicky primárně na tel. čísle 777 908 225 nebo oznámením na e-mail sarka@ekodecko.cz.

6.2. Pokud zboží bylo již odesláno, má prodávající právo požadovat úhradu nákladů na odeslání zboží.

6.3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího v případě, že prodávající bude žádat dodatečné potvrzení objednávky a kupující nebude kontaktní a objednávku dodatečně do 48 hodin nepotvrdí, či v případě, že kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

 • zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám (např. pokladnička se jménem),
 • zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil (např. menstruační kalíšek), a 
 • dárkového poukazu ve formě slevového kódu, který již byl použit pro objednání zboží na webovém rozhraní obchodu kupujícím nebo třetí osobou.

7.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo:

 • poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo
 • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí.

7.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 7.2 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Zároveň je kupující povinen definovat konkrétní výčet vráceného zboží dle objednávky (název zboží). Je také nezbytné doložit doklad o nabytí (faktura). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu elektronické pošty prodávajícího sarka@ekodecko.cz nebo adresu provozovny prodávajícího.

7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal nebo jiným způsobem po dohodě s kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Podmínkou pro vrácení peněz za zboží je zaslání zboží v původním stavu a v původním obale, pokud zboží obal obsahovalo. Zboží nesmí být použito, tzn. ani vypráno. Pokud nebude vrácené zboží v původním stavu, bude nést známky používání, bude poškozené, nebo nebude kompletní, má prodávající právo úměrně snížit vrácenou částku za zboží nebo ji po kupujícím vyžádat.

7.7. Zboží je možné zaslat prostřednictvím České pošty (doporučeně) nebo jinou přepravní společností přímo na adresu prodávajícího: Šárka Hyková, Čapkova 71, Semily 513 01. Zboží nelze vracet na dobírku. Takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat.

7.8 V souladu s novým občanským zákoníkem (č. 89/2012  Sb.) prodávající vrátí kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, tzn., např. pokud si zákazník zvolí dopravu zboží na dobírku, bude v případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek navrácena částka za dopravu bez dobírky.

7.9 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícímu.

7.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Věrnostní systém

8.1. Věrnostní systém je dostupný pouze pro uživatele, kteří mají řádně vyplněnou registraci na webovém rozhraní obchodu. Věrnostní systém je služba, která kupujícímu umožňuje získat věrnostní body (dále jen „body“) a nižší ceníkové ceny zboží (dále jen „VIP program“).

8.2. Kupující může získat body koupí zboží prodávaného na webovém rozhraní obchodu. Podle hodnoty objednávky se kupujícímu vypočítají body, které může získat. Za každých 50 Kč hodnoty objednávky zákazník získá 1 bod. Hodnotou objednávky se rozumí částka za zboží po odečtení dříve získaných uplatněných bodů, uplatněných poukazů a dalších slev. Do hodnoty objednávky se nezapočítává částka za dopravu a platbu.

8.3. K připsání bodů do uživatelského účtu dochází v okamžiku přijetí platby za danou objednávku. Doba přijetí se může lišit podle zvoleného typu platby. U platby bankovním převodem nebo dobírkou to může být i několik dnů.

8.4. Zákazník může uplatnit své body ve lhůtě 365 dnů od jejich připsání na účet, a to ve formě získání slevy na koupi zboží na webovém rozhraní obchodu, přičemž jeden bod má hodnotu 1 Kč.

8.5. Body nelze převádět v rámci uživatelských účtů. Body nelze vyplatit zákazníkovi v penězích.

8.6. V případě, že dojde ze strany zákazníka k:

 1. odstoupení od smlouvy na nákup zboží,
 2. vrácení objednaného zboží, nebo
 3. reklamaci zboží,

uplatněné věrnostní body zanikají (nevrací se).

8.7. Pokud částka za všechny zaplacené a platné objednávky kupujícího za poslední 2 roky (730 dnů) přesáhne hodnotu 5 000 Kč, spadá kupující automaticky do VIP programu. Kupující s aktivovaným VIP programem má přístup ke sníženým cenám na webovém rozhraní obchodu. VIP program je možné kombinovat s věrnostními body.

8.8. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu pravidel věrnostního systému a na úpravu věrnostních bodů v uživatelských účtech (např. v případě, že došlo k chybě v nastavení systému či při podezření ze zneužití tohoto systému).

9. Reklamace a záruka (práva z vadného plnění)

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Pokud není stanoveno jinak, je standardní záruční doba zboží 24 měsíců.

9.2. Dvouletá záruční doba se počítá od doby prvního převzetí zboží, a to i tehdy, kdy při reklamaci dojde k výměně zboží za nové. O reklamaci musí prodejce rozhodnout ihned, nejpozději do tří dnů od převzetí reklamovaného zboží.

9.3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

9.4. V případě zjištění vady vyplní kupující reklamační protokol, který je možné stáhnout z webového rozhraní obchodu. Vyplněný formulář je třeba zaslat společně se zbožím na adresu: Šárka Hyková, Čapkova 71, Semily 513 01. Současně s reklamačním protokolem a poškozeným zbožím musí kupující přiložit kopii dokladu o koupi (fakturu).

9.5. Před odesláním zboží je doporučeno zaslat prodávajícímu fotografie poškozeného zboží, pro předposouzení oprávněnosti reklamace. Oprávněnost reklamace bude prodávajícím finálně posouzena až po fyzickém obdržení zboží, aby bylo možné výrobek podrobně prohlédnout.

9.6. V případě uznání oprávněnosti reklamace má kupující nárok na opravu závady, pokud to charakter závady umožňuje. Pokud prodávající není schopen zajistit opravu závady (je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady), má kupující nárok na výměnu zboží. V případě, že reklamované zboží není skladem, je kupujícímu vrácena hodnota zboží na účet, a to včetně nákladů za dopravu, kterou kupující vynaložil pro zaslání zboží prodávajícímu. Doprava bude uhrazena pouze v případě oprávněné reklamace a jedná se o náklady skutečně vynaložené a zároveň přiměřené (např. poštovné v základní sazbě).

9.7. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

9.8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 9.7. obchodních podmínek
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

9.9. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 9.8. obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

9.10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů od převzetí reklamovaného zboží prodávajícím, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 

9.11. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 9.10. obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

9.12. V případě, že kupující obdržel jiné zboží, než na které byla učiněna objednávka, tuto skutečnost může kupující nahlásit na adresu elektronické pošty sarka@ekodecko.cz nebo telefonicky na čísle 777 908 225. V případě, že má kupující zájem o výměnu zboží, zašle zboží zpět na adresu prodávajícího, který bezodkladně zašle správné zboží bez dalších nákladů. Náklady spojené s dopravou chybně zaslaného zboží zpět prodávajícímu hradí prodávající převodem na účet do 5 pracovních dnů od převzetí zboží prodávajícím. V případě nedodaného zboží prodávající toto chybějící zboží neprodleně dopošle, pokud bude skladem. V případě, že již zboží skladem nebude, prodávající vrátí částku za zboží na účet kupujícího, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení této skutečnosti.

9.13 V případě, že má kupující podezření, že k poškození zboží došlo během přepravy, např. při mechanickém poškození výrobku v nepoškozeném obalu, je nutno nahlásit tuto skutečnost neprodleně do 2 pracovních dnů přepravci a informovat o této události i prodávajícího. Výrobek se nesmí používat dokud se situace nevyřeší. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

9.14. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé

 • běžným používáním,
  • Výrobky podléhají opotřebení, které se dostavuje při jejich používání, praní apod.  Např. polyuretanové zátěry (puly) podléhají mechanickému opotřebení, stejně tak přírodní vlákna mají kratší životnost než vlákna umělá, a to při stejné četnosti používání. Vlákna se používáním ztenčují a látka se vydírá. Na míru opotřebení má vliv řada faktorů např. teplota vody, tvrdost vody, použité prací prostředky, slunce, agresivita moči, apod.
 • nesprávným použitím výrobku a nesprávnou údržbou,
  • Společně s výrobky zasíláme i návod k údržbě, pokud ho již neobsahuje přímo výrobek. Správnou údržbou můžete prodloužit životnost výrobků.
 • nesprávným skladováním.

10. Dotazník spokojenosti

10.1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti se zasíláním udělíte souhlas. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás.

10.2. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

10.3. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Kupující nabývá vlastnictví zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím adresy elektronické pošty sarka@ekodecko.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/…odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12. Doručování

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího (např. v případě dárkových poukazů).

13. Ochrana osobních dat

13.1. Osobní údaje kupujícího prodávající chrání na bezpečném místě a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu (např. dopravcům, kteří vám doručují objednané zboží). V některých případech nám však uchovávání osobních údajů může ukládat zákon.

13.2. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího se použijí tyto zásady ochrany osobních údajů.

13.3. V případě nespokojenosti či jakýchkoliv námitek se kupující i uživatelé mohou obrátit přímo na naši e-mailovou adresu sarka@ekodecko.cz nebo telefonní číslo 777 908 225.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14.5. Tyto obchodní podmínky platí od 16.1.2023

Příloha

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět na naši adresu či adresu elektronické pošty sarka@ekodecko.cz, v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
Šárka Hyková
Čapkova 71
Semily 513 01

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

Důvod vrácení zboží:

Datum obdržení zboží:

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení kupujícího:

Adresa kupujícího:

 

Kontaktní telefon, email:

Číslo bankovního účtu:

Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum: